Posts Tagged ‘budowa domów’

Zadani techniczne, społeczne, gospodarcze i architektoniczne w budowie miasta współczesnego

12 listopada 2016

Charakterystyczne rozwiązania fragmentów i nowo zakładanych dzielnic miast na przełomie wieku XIX i XX wskazują na typowe metody zupełnie powierzchownego traktowania potęgujących się zadań technicznych, społecznych, gospodarczych i architektonicznych w budowie miasta współczesnego. Prowadzą one bezpośrednio do ustalenia pewnych zupełnie jasno określonych punktów programu budowy nowoczesnej. Dom mieszkalny, działka budowlana, blok i ogród. Dalszy rozwój dużych i wielkich miast odbywa się dwiema charakterystycznymi drogami. Pierwszą jest zagęszczanie zabudowy dzielnic już istniejących przy coraz większym zabudowaniu powierzchni działki i powiększaniu ilości kondygnacji. Przy tym coraz częściej są eksploatowane kondygnacje dawniej nie użytkowane dla celów mieszkaniowych, tj. poddasza i w szczególności piwnice, Jednocześnie wzrasta przeludnienie poszczególnych mieszkań i izb mieszkalnych. Ilość osób przypadających na jedną izbę spotyka się w bardzo znacznym odsetku domów wielkomiejskich. Drugą drogą jest zabudowywanie domami koszarowymi wielopiętrowymi nowych terenów układających się pierścieniowo dokoła dzielnic śródmiejskich. Domy te zawierają przeważnie 6—7 kondygnacji, mieszczą po kilkadziesiąt, a niekiedy nawet po paręset drobnych mieszkań. Zaludnienie takiego domu dochodzi nieraz do tysiąca osób. Plany nowo powstających dzielnic są zazwyczaj bardzo wadliwe. Załączone przykłady fragmentów miast polskich i obcych noszą wspólne cechy niedojrzalości tak pod względem konstrukcji, jak i formy urbanistycznej. Nieodpowiedni dobór terenu pod względem jego warunków przyrodzonych, wadliwe połączenia komunikacyjne z głównymi ośrodkami miasta, brak zróżniczkowania w sieci ulic na arterie komunikacyjne i ulice mieszkaniowe stanowią stałą cechę ujemna tych planów. Podział poszczególnych bloków, ograniczonych kilkoma ulicami, na działki budowlane, stanowi największą ich wadę łącznie z ustawami i przepisami dopuszczającymi najbardziej wadliwą i bezmyślną zabudowę. Ogromny procent zabudowania powierzchni działki, wysoka liczba kondygnacji, ksztaltowanie jednego lub kilku kolejnych dziedzińców obudowanych ze wszystkich stron, tworzą od razu z nowo zabudowanej dzielnicy jak najgorsze fragmenty miasta współczesnego. [podobne: silikon uszczelki, Ogrzewanie podłogowe, fronty foliowe ]

Przędzalnia bawełny w Łodzi

12 listopada 2016

W r. 1835 powstaje w Łodzi wielka mechaniczna przędzalnia bawełny z pierwszą w kraju maszyną parową. Zrealizowany w tym czasie plan miasta tworzy jedyny bodaj dodatni moment konstrukcyjny w budowie olbrzyma przemysłowego, niestety bardzo krotkotrwały. Plan ten dobrze pomyślany, ściśle dostosowany do warunków mieszkania i pracy świeżo osiadłych mieszkańców-rękodzielników, posiada szereg wybitnych zalet i może być śmiało nazwany planem funkcjonalnym. Odpowiada on potrzebom budowlanym, przewiduje rolniczo-ogrodowe działki przy każdym domu i odpowiednie przestrzenie dla pracy warsztatów produkcji włókienniczej. Prostota całości założenia opartego na głównej osi (dziś ul. Piotrkowska), biegnącej z północy na południe i zakończonej sporym ośmiokątnym placem (dzisiejszy Plac Wolności), świadczy o żyjących jeszcze i dobrze zrozumianych tradycjach urbanistyki wieku XVIII. Ugrupowanie jednolitych działek wzdłuż obu stron ulicy środkowej rozwiązuje jasno i prosto sprawę komunikacji tranzytowej, jak również dobrego dostępu do domów. Całość planu osiedla, pokrewną nieco późniejszym planom osad przemysłowych Konstantynowa i Aleksandrowa, należy zaliczyć do najlepszych prac urbanistycznych w epoce, która wkrótce już zacznie schodzić na najgorsze bezdroża w planowaniu miasta i zrywa ostatecznie z jasną i głęboką myślą urbanistyki francuskiej ubiegłego wieku XVIII. Podkreśliwszy ten jasny moment w życiu rodzącego się miasta wróćmy do dalszych jego dziejów. Od połowy wieku XIX zaczyna Łodzi przybywać coraz więcej wielkich zakładów przemysłowych. Warsztaty rzemieślnicze zaczynają podupadać, nie wytrzymując współzawodnictwa nowo powstających fabryk. Tempo rozrostu przemysłu zaczyna się szybko potęgować. Przy tym należy tu podkreślić zadziwiający wprost brak związku tej szybkiej ewolucji gospodarczej z innymi czynnikami urbanistycznymi oraz nastepstwa tego objawu. Miasto leżało na uboczu, z dala od głównych traktów komunikacyjnych lądowych i wodnych. Nie posiadało w swej okolicy żadnych surowców lub materiałów związanych z jego produkcją. [podobne: szamba ekologiczne, Grzejniki retro, blaty granitowe ]