Posts Tagged ‘elektryczne ogrzewanie podłogowe’

Wpływ otoczenia na warunki mieszkaniowe

12 listopada 2016

Niestety, oszczędność opału i niedocenianie znaczenia świeżego powietrza w mieszkaniu powoduje zwykle wśród sfer niezamożnych, stanowiących ogromna większość ludności miast, zwyczaj szczelnego zamykania okien. Racjonalna wentylacja przy tej typowej zabudowie jest możliwą tylko dla niewielkiej części mieszkań, położonych w trakcie frontowym domu, od strony ulicy. Ujemne warunki oświetlenia i częściowo przewietrzania, wynikają nie tylko ze sposobu zabudowy poszczególnej działki budowlanej, ale również i ze sposobu dzielenia większych terenów i bloków budowlanych na działki. Nieliczenie się zupełne ze stronami świata oraz z wysokością słońca nad horyzontem w poszczególnych porach roku sprawia, że całe szeregi domów, oficyn i dziedzińców ma oświetlenie wyłącznie północne. Nadmierna zaś wysokość domów w stosunku do przekroju ulicy i dziedzińca przy przeciętnym niskim położeniu słońca wywołuje padanie głębokiego cienia, rzucanego z traktów południowych na trakty północne zabudowy, pozbawiając je nawet przy wystawie czysto południowej zbawiennego wpływu słońca i pełnego światła rozproszonego. Cechy ujemne kształtowania mieszkania, domu i bloku urbanistycznego rozprzestrzeniają się dalej i wchodzą w zakres już wyżej omówionego wadliwego podziału terenów. Wynika z tego zagęszczenie i przeludnienie dzielnic w tym samym stopniu, w jakim je spostrzegamy w domu, mieszkaniu i poszczególnej izbie. Widzimy więc brak wolnych przestrzeni zieleni w różnych postaciach począwszy od ogródków przy domu, a kończąc na parkach publicznych, lasach, przestrzeniach wodnych i celowo pozostawionych terenach rolnych i ogrodniczych, z jednoczesne niszczenie ładnego nieraz krajobrazu okolic podmiejskich, wycinanie lasów, zanieczyszczanie wód i bezładne rozrzucanie śmieci i odpadków, oraz pozostawianie bezpańskich glinianek, pagórków szlaki i popiołu uniemożliwiają wydostanie się z miasta i oddychanie Świeżym powietrzem. [więcej w: usługi hydrauliczne, bramy garażowe, deski podłogowe ]

Sytuacja gospodarcza Łodzi po wojnie

12 listopada 2016

Łódź po wojnie nie posiadała w dostatecznej ilości wody pijalnej oraz wody potrzebnej dla zakładów przemysłowych, ani też węgla nieodzownego przy szybkim rozwoju wielkich zakładów, pochłaniających duże ilości energii. Egzystencja gospodarcza miasta była oparta na sprowadzaniu wszystkich surowców i węgla z dalekich odległości i na zaopatrywaniu w swe produkty całego ówczesnego państwa rosyjskiego, które wchłaniając wciąż potęgującą się produkcję, zachęcało do coraz to nowych inwestycyj przemysłowych. Dopiero w roku 1867 Łódź uzyskuje pierwsze połączenie kolejowe, dołączając się linią dojazdową Łódź— Koluszki do wielkiej arterii kolejowej Warszawsko-Wiedeńskiej, a wreszcie w r. 1902, z chwilą budowy kolei wchodzi organicznie w obręb sieci kolejowej Ówczesnego Królestwa Kongresowego i państwa rosyjskiego. Pomimo wielu warunków ujemnych i różnorodnych przeszkód, rozwój miasta, jego ludności i przemysłu, posuwa sie coraz szybciej na kształt lawiny. Pomimo tak olbrzymiego rozrostu Lodzi i produkcji jej przemysłu, którym równych niemal nie spotykamy w Europie, a dostrzeżemy zaledwie w niewielu miastach amerykańskich, ten potężny proces urbanizacyjny Odbywał się nadal zupełnie bezplanowo. Wyłącznym zaś objawem obecności i ingerencji cesarskich rosyjskich władz miejskich i państwowych było hamowanie tego jedynego czynnika działającego w sensie dodatnim, tj. czynnika gospodarczego. A więc utrudnianie dowozu głównych surowców, hamowanie dopływu towarów łódzkich na rynki olbrzymiego terytorium państwa, szkodnictwo daleko posunięte i karygodna bierność w bieżących sprawach administracji miejskiej — stanowiły jedyne wyniki działania nieprzyjaźnie usposobionych rosyjskich władz. Miasto zabudowywało się w sposób najbardziej chaotyczny i bezmyślny, bez żadnego planu, bez żadnej myśli kierowniczej. Nie posiadało najpotrzebniejszych urządzeń miejskich, jak bruki, wodociągi i kanalizacja. Nawet czynność najprymitywniejsza administracji, jak przyłączanie do miasta nowych terenów już zabudowanych oraz terenów wolnych dla dalszej zabudowy, nie była wcale wykonywana. [patrz też: domki ogrodowe, podłogi drewniane, beton dekoracyjny ]