Posts Tagged ‘geodezja’

Komórka urbanistyczna

16 lutego 2018

W Łodzi, Sosnowcu, Warszawie poczyniono znaczne nakłady dla urządzenia i przyozdobienia kilku placów i części ulic. Udoskonalone bruki, dobre oświetlenie ulic, ładnie urządzone sklepy, starannie utrzymane fasady domów, skanalizowanie i zaopatrzenie w wodę samej działki — oto wszystko, co zdziałała technika i jednostronna gospodarka w najlepszych nawet wypadkach. Sama treść budowy, komórka urbanistyczna, mieszkanie i jego ustosunkowanie do działki, jego zaopatrzenie w przestrzeń, słońce i powietrze są wszędzie prawie jednakowo wadliwe i nieracjonalne. Niezrozumienie potrzeb racjonalnej komórki i skoordynowanego z różnym1 czynnikami kręgosłupa całości nie pozwala nic prawie osiągnąć przy dużych nawet nakładach finansowych i wysiłkach techniki pozostają już tylko środki chirurgiczne, burzenie i niszczenie całych dzielnic aż do fundamentu — najnowsze, lecz kruche hasło urbanistyki dzisiejszej. Jest ono raczej krzykiem rozpaczy, niż wszechstronnie przemyślanym planem. W przeciwieństwie do przypadkowo i bezplanowo, a wyłącznie pod wpływem czynnika gospodarczego, tworzących się miast i dzielnic mieszkaniowo-fabrycznych, stoi grupa miast, w których usiłowano wprowadzić pewną planowość. Przy badaniu tych usiłowań poczynimy szereg spostrzeżeń dowodzących, że nie może dziś powstać harmonijny i dobrze funkcjonujący organizm miejski, o ile w samym jego założeniu lub w programie jego radykalnych przeobrażeń nie leży sprawa funkcji podstawowych, tj. mieszkania i dogodnego warsztatu pracy. Spostrzeżemy też, że nie tylko pomilięcie lub odsunięcie na plan drugi funkcji podstawowych miasta prowadzi jego rozwój do konstrukcji i form wadliwych, lecz również brak koordynacji poszczególnych czynników urbanistycznych i przede wszystkim brak myśli kierowniczej zawartej w świadomej kompozycji niweczy wszystkie wysiłki gospodarcze i techniczne. Sięgniemy do przykładu klasycznego w swoim rodzaju, naśladowanego nieudolnie setki razy i nie dającego jednak w ostatecznym wyniku rezultatów doskonałych. Przykładem tym jest Paryż.  [patrz też: remonty, hydraulika przemysłowa, kostka brukowa ]

Kompozycja urbanistyczna i szczegóły architektoniczne Paryża

15 lutego 2018

Węzeł komunikacyjny, stworzony dokoła gmachu, posiada szereg błędów, które dają się coraz bardziej odczuwać w miarę potęgowania się ruchu ulicznego w w. XX. Wielką zasługą Haussmanna jest przeprowadzenie kompozycyjne, techniczne i prawne jednolitej zabudowy ścian placów i całych wielkich arterii o wielokilometrowych długościach. Postępuje on zresztą w tej dziedzinie w myśl dawnych tradycji kulturalnych Paryża, który począwszy już od r. 1605, tj. od daty budowy Place Royale (Place des Vosges) posiadał szereg placów i ulic, gdzie kompozycja urbanistyczna i szczegóły architektoniczne były w całości ustalone i otoczone opieką prawa. Zasadnicze błędy tego projektu, posiadającego zresztą cechy wielkiego dzieła urbanistyki, który został w przeważającej części zrealizowany przez samego Haussmanna, a którego dalsze wykończenie trwa do doby obecnej, są następujące: 1. nie rozwiązuje on w wielu wypadkach komunikacji ulicznej wewnątrz dzielnic gęsto zaludnionych i ciasno zabudowanych, 2. nie rozwiązuje zagadnień terenowych dla nowych, niezbędnych dzielnic przemysłowych i mieszkaniowych; raczej podkreśla rzekomą konieczność coraz większego wyzyskiwania terenów Śródmiejskich, 3. nie uwzględnia w najmniejszym stopniu wielkiego zagadnienia komunikacji kolejowej w ogóle, a podmiejskiej w szczególności. Traktuje rozwijające się szybko linie kolejowe węzła paryskiego jako zło konieczne; usuwa dworce kolejowe na peryferie, nie tworzy właściwego tła urbanistycznego dla licznych linii prowadzących do dworców. Nie łączy organicznie sieci ulicznej z dworcami, które z natury rzeczy stanowią przecież glówne organy ruchu masowego w stolicy Europy. 4. Plan ten nie rozwiązuje i nie porusza nawet w stopniu dostatecznym sprawy największej wagi, tj. zacieśnienia dzielnic już ściśle zabudowanych i bardzo gęsto zaludnionych. Przeciwnie, pochłaniając olbrzymie środki finansowe, czerpane ż kasy miasta i skarbu państwa, raczej zachęca i zmusza nawet do dalej jeszcze idącej eksploatacji poszczególnych działek budowlanych. W tych warunkach o rozluźnieniu systemów zabudowy, o wybitnym podniesieniu zdrowotności śródmieścia nie może być właściwie mowy. Całość dzieła Haussmanna pochłonęła nieznane w dziejach rozwoju urbanistycznego Europy sumy pieniężne. [patrz też: deska kompozytowa, Układanie kostki, regały jezdne ]