Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Przeludnienie mieszkań

21 lutego 2018

Stłoczenie działek budowlanych, intensywność zabudowy i zagęszczenie ludności w mieszkaniach dochodzi do potwornych rozmiarów. Nie tylko ogromna przeważająca cześć pracującej ludności miasta jest całkowicie pozbawiona słońca, powietrza i odpowiedniej przestrzeni w mieszkaniach, ale nawet nieliczne warstwy wyjątkowo ekonomicznie silne nie są już w stanie, choćby w drodze wyjątku, stworzyć normalnych warunków budowy domu mieszkalnego wewnątrz miasta. Przeludnienie mieszkań i poszczególnych izb mieszkaniowych dochodzi do nieznanej dotychczas wysokości, Ilość 5—6 osób, często obcych, nie należących do jednej rodziny, a zamieszkujących jedną izbę, jest cyfra często spotykaną, a liczbę 10—12 mieszkańców jednej izby spotykamy również w statystykach mieszkaniowych wielkich miast kontynentu Europy z Warszawą na czele. Jednocześnie zaludnienie jednego domu z szeregiem podłużnych i poprzecznych oficyn, zgrupowanych dokoła kilkumetrowych podwórek, dochodzi nieraz do niebywałej cyfry tysiąca osób — wtedy, kiedy w krajach anglosaskich przeciętna ilość mieszkańców jednego domu rzadko przekracza 10—12 osób. Brak przestrzeni wewnątrz domu i w izbie mieszkalnej idzie w parze z takimże brakiem ziemi, tj. przestrzeni wolnej, nie zabudowanej z zewnątrz domu. Spostrzegamy zupełny brak w organizmie miejskim powierzchni nie zabudowanych i nie zajętych na wielorakie urządzenia techniczne w obrębie miasta. Parki, skwery, boiska i ogrody spotykane rzadko, nie stoją swoim obszarem w żadnym racjonalnym stosunku do ilości mieszkańców, którym mają służyć za miejsce wypoczynku, uprawiania sportów, zabaw dziecięcych itd. Jednocześnie — w wieku wielkich organizacji gospodarczych i technicznych spostrzegamy zdumiewającą nieudolność w urządzeniu drugiej podstawowej dziedziny życia miejskiego — warsztatu pracy. Podobnie jak w zakresie organizacji mieszkalnictwa, tak również w tym kierunku panuje zupełny bezład i absolutna bezplanowość. [patrz też: ogrodzenia, aranżacja wnętrz, balustrady ]

Typ miasta portowego

20 lutego 2018

Pokrewnym, aczkolwiek znacznie bardziej złożonym, jest typ miasta portowego, a jednocześnie handlowo-przemysłowego. Do tego typu zaliczamy niemal największe i najbogatsze miasta Europy, jak Neapol, Genua, Marsylia, Barcelona, Bordeaux, Rotterdam, Hamburg, Leningrad i oczywiście Londyn, który łączy z powyższymi w szereg innych funkcji o znaczeniu światowym. Ostatnie kryterium, bardzo charakterystyczne w szczególności dla miasta wielkiego, stanowi czas. Czynnik w dawnym ustroju miasta nieznany zupełnie lub znany, lecz wpływający w niewielkim tylko stopniu czynnik potężny w życiu jednostki i społeczeństwa nowoczesnego. Wprowadza on jak gdyby czwarty wymiar w kompozycję urbanistyczną. W małym mieście dawnych epok pojęcie przestrzeni nie łączyło się jeszcze z pojęciem czasu, potrzebnego do jej przebycia. Życie biegło w tempie powolnym, które me wpływało na ustrój miasta. Natomiast wielkie przestrzenie miasta wieku XX i potężne tętno życia materialnego i społecznego, zrodzone na przełomie wieków, a spotęgowane w okresie powojennym, wysunęły zagadnienie czasu na plan pierwszy. Oszczędzanie czasu, pośpiech i wytężenie energii dla wyzyskania każdej chwili życia jednostki i ogółu wycisnęło jaskrawe piętno na ustroju miasta. Sprawa obszaru wielkiego miasta, sprawa dzielnic mieszkaniowych i rozlokowanie wszelkiego rodzaju warsztatów pracy, oraz urządzenie racjonalnych, a możliwie szybkich środków i linii komunikacji nabrały w obliczu tego nowego kryterium szczególnej wagi i znaczenia. Zamiast przeważającej dawniej statyki miasta stajemy dziś w obliczu jego potężnej i nieraz bardzo trudnej do opanowania dynamiki. Badając więc działanie poszczególnych czynników urbanistycznych w różnych, a jednak ściśle łączących się dziedzinach budowy organizmu miasta, będziemy się posługiwali powyższymi kryteriami, tak charakterystycznymi dla ostatniego okresu jego rozwoju. W bardzo wielu wypadkach spostrzegamy dziś w Polsce lub w innych krajach Europy miasta całkowicie odpowiadające pewnemu typowi urbanistycznemu, wypływającemu z samych funkcji organizmu miejskiego; w innych zaś przykładach napotykamy pomieszanie różnych czynności, a co za tym idzie i podpadanie tylko pewnych części lub dzielnic miasta pod określenia typu funkcjonalnego. [hasła pokrewne: przekładnie zębate, projekty wnętrz, Elementy meblowe ]