Posts Tagged ‘oczyszczalnia ścieków’

Ochrona krajobrazu dla rozwoju nowych dzielnic miasta

12 listopada 2016

Parogodzinny pobyt na łąkach zamiejskich może tylko dorywczo wpłynąć na organizm człowieka, wyniszczony nieraz bardzo złymi warunkami egzystencji miejskiej. Ulega on raczej wewnętrznemu impulsowi, nakazującemu wykorzystać dobroczynny wpływ pięknej przyrody po ujemnych na ogól skutkach gorączkowego życia miejskiego i wzmocnić nieco siły do dalszej, nieraz bardzo ciężkiej walki o byt. Oczywiście, świadoma ochrona krajobrazu jest rzeczą wielkiej wagi dla rozwoju nowych dzielnic miasta, dla sytuowania szeregu instytucji publicznych, wymagających otoczenia przyrody, dla celów wychowania fizycznego, turystyki lub dla wypoczynku ogółu ludności miejskiej. Świadczy to o pewnym poziomie kultury miasta, jego mieszkańców i kierowników jego gospodarki. Zastanawiające wprost swoją urodą sytuacje dawnych pałaców, klasztorów, zabudowań gospodarstw rolnych i domów zamiejskich są sprawdzianem wysokiego doceniania wartości przyrody dla tworów reki ludzkiej i techniki w wiekach ubiegłych. Do uwag powyższych należy dodać wpływ klimatu na miasto i odwrotnie — miasta na klimat danej okolicy. Należało by także pamiętać o panujących wiatrach w danej okolicy, przy rozlokowaniu dzielnic mieszkaniowych i zabudowań przemysłowych, Przenoszenie przez wiatry wyziewów, dymów i trujących gazów, nawet na odległość kilkunastu kilometrów jest faktem, dającym się łatwo stwierdzić w każdym mieście współczesnym. Zatruwa się w ten sposób przez brak świadomości i planu całe dzielnice mieszkaniowo-handlowe. Mamy przykład w Warszawie, gdzie dwa wielkie założenia szpitalne, wzniesione kosztem dziesiątków milionów złotych przed paru dziesiątkami lat (Szpital Dzieciątka Jezus i Szpital Zydowski), zostały sytuowane bezpośrednio po obu stronach największego w stolicy ośrodka kolejowego. Dawny Dworzec Wiedeński, parowozownie, stacja rozrządowa, główna stacja towarowa, gdzie powietrze kłębi sie dymami dziesiątków parowozów, kurzem setek przejeżdżających pociągów i przetaczanych wagonów, drga hałasem rozkwitającej gospodarki kolejowej początku XX wieku — oto bezpośrednie sąsiedztwo dwóch nowocześnie pobudowanych szpitali. [patrz też: przydomowe oczyszczalnie, izolacja dachu, drzwi zewnętrzne ]

Miejsca i warunki pracy

12 listopada 2016

Miejsca i warunki pracy są ustalane zupełnie przypadkowo — bez wnikania we właściwości i rodzaje poszczególnych warsztatów pracy, ich podstawy przyrodzone, techniczne i ekonomiczne. Zupełna przypadkowość, zaostrzona nieraz ślepą chęcią zysku, panuje niemal niepodzielnie na tym polu funkcji organizmu miejskiego. A zupełny brak ujęcia społecznego i twórczego tych zagadnień i przewidywania rozwoju na przyszłość stanowi stałą prawie cechę poczynań tak prywatnych, jak i publicznych na tym polu. W ten sposób obie zasadnicze funkcje i odwieczne cele budowy miasta, tj. budowa dogodnego mieszkania i warsztatu pracy nie są wcale właściwie ujmowane i rozumiane. Upada przez to fundament racjonalnej konstrukcji urbanistycznej. Zupełne niezrozumienie głównych funkcji organizmu miejskiego i nieumiejętność postawienia samego zadania głównego uniemożliwiają oczywiście wszelką prace twórczą, która by wiodła do skoordynowania poszczególnych zadań wtórnych i stworzenia jednolitej kompozycji. A tylko jednolita myśl kompozycyjna uzbrojona w wielkie współczesne środki techniczne, finansowe, prawne i administracyjne, i obejmująca do głębi zagadnienia społeczne, mogłaby sprostać niemal zastraszająco wielkim zadaniom i brakom miasta współczesnego, Przytoczone dalej przykłady analizy miasta europejskiego i – amerykańskiego oświetlają główne rysy charakterystyczne tych miast lub ich ważniejszych fragmentów, i przez to wskazują podstawy i możliwości zapoczątkowania celowej pracy twórczej urbanisty nowoczesnego. W porównaniu do względnie prostego i niewielkiego organizmu urbanistycznego epok ubiegłych, miasto wieku XIX i początku XX rozrosło się niepomiernie pod względem ludności, terenu, różnorodnych urządzeń miejskich i form życia spolecznego. Toteż analizę podanych tu charakterystycznych przykładów przeprowadzamy, jak to już było zaznaczone w rozdziale pierwszym, nie w stosunku do całości miasta, lecz w stosunku do poszczególnych dziedzin jego budowy. Badamy całość organizmu miejskiego lub też jego składowe części. W ten sposób osiągamy wynik podwójny: wzbogacamy spostrzeżenia już dawniej poczynione i zestawione w tomie pierwszym tej pracy, a jednocześnie poznajemy miasto współczesne w skomplikowanych i różnorodnych objawach jego konstrukcji i funkcji. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, aranżacje wnętrz ]