Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Funkcje urbanistyczne Paryża

12 listopada 2016

Wysoki poziom architektoniczny przyczynia się w znacznym stopniu do upiększenia miasta. Czasy Napoleona I przynoszą dalszą krystalizację wielkiego założenia Pól Elizejskich z koronującym je Lukiem Triumfalnym. Przebicia ulic dojazdowych do Placu Vendome i budowa Rue Rivoli ozdabiają centralną dzielnicę miasta i podnoszą jej wartości architektoniczne. Upływa jeszcze pół wieku. Ludność, licząca pól miliona mieszkańców w czasach Rewolucji, po zamachu stanu Napoleona III przekracza w r. 1851 liczbę miliona. W tym samym czasie Londyn, dochodzący co prawda już (10 liczby 2,500.ooo mieszkańców, obejmuje powierzchnie kilkunastokrotnie większą od Paryża. Jednocześnie Wiedeń posiada około 400.000 mieszkańców, a Berlin, który w sześćdziesiąt lat później znacznie prześcignie Paryż, ma ich również około 400.000. Jako typ miasta Paryż koncentruje cały szereg funkcji urbanistycznych jest miastem handlowym, przemysłowym, jest wielkim ogródkiem komunikacyjnym, leżac w punkcie centralnym północnej Francji, jest dalej potężnym ośrodkiem administracyjnym i siedziba scentralizowanych władz drugiego cesarstwa. Jest jednocześnie stolicą kultury nie tylko francuskiej, ale i ogólno-europejskiej. Te wielostronne funkcje miasta nie są dostatecznie rozumiane przez mężów stanu, kierujących dalszym rozwojem jego konstrukcji i formy. Jeszcze najlepiej jest rozumiana rola reprezentacyjna stolicy, którą ambitny Napoleon III usiłuje przekształcić dość radykalnie, wzorując się mniej lub więcej szczęśliwie na wielkich dziełach urbanistyki francuskiej wieku XVII i XVIII. Rezygnując z rozwiązania nie docenianych zadań racjonalnego rozwoju nowych dzielnic i planowego przygotowania dlań właściwych terenów oraz pomijając wielkie zagadnienia nowoczesnej komunikacji kolejowej, ogranicza pole działania do przebijania według jednolitego planu szeregu wielkich arterii w dzielnicach już Ściśle zabudowanych, by osiągnąć cel olśniewającej reprezentacji. Na czele tych daleko idących prac urbanistycznych staje bar. Haussmann, który silną ręką przeprowadza swe dzieło w okresie lat 1852—1869 przy bardzo dużym i nieustającym poparciu cesarza. [podobne: ozdoby do domu, remonty, grzejniki dekoracyjne ]

Zanieczyszczenia powietrza w wielkich miastach

12 listopada 2016

Poza sprawą kierunku wiatrów, ich częstotliwości i nasilenia nie zwracano dotychczas dostatecznej uwagi na wybitny również wpływ zanieczyszczenia powietrza, na objaw tworzenia się mgły. Stwierdzenie tego wpływu w wielkich miastach, jak np. Londyn i Paryż, powinno rzucić właściwe światło na konieczność ochrony powietrza od zanieczyszczenia i na niebezpieczeństwa wynikające z mgły w sferze komunikacji ulicznej i kolejowej w obrębie wielkich miast. Ze sprawą mgły wiążą się również niepokojące i niebezpieczne objawy, zauważone w ostatnich latach w jednym z miast Belgii. Wielka fabryka chemiczna powoduje tu ulatnianie się szkodliwych substancji w otaczające powietrze. Przy zwykłym stanie atmosfery ulatnianie to odbywa się bez widocznych szkód dla zaludnionej gęsto okolicy. W czasie gęstej mgły jednak parokrotnie już nastąpił fakt ostrego i niebezpiecznego zatrucia setek ludzi; najwidoczniej gazy owe przygniecione mgłą pozostały bezpośrednio n ad powierzchnią ziemi powodując zatrucie. Wchodzi więc tu w grę sprawa niewłaściwego sytuowania fabryki chemicznej zagrażającej zdrowiu i życiu mieszkańców lub nieznajomość wpływu miejscowego klimatu na przebieg procesów chemicznych. Spostrzeżenia, poczynione tu w stosunku do warunków przyrodzonych miast i okolic podmiejskich, potęgują się na ogól proporcjonalnie do wielkości i zaludnienia osiedli miejskich, jak również w stosunku do gęstości układu miast większych lub mniejszych na danym obszarze kraju. Wiek XIX stworzył bowiem warunki gospodarcze tego rodzaju, że liczne, gęsto rozłożone osiedla miejskie zaczęły tworzyć pewne zespoły o określonym charakterze grupowym. Tereny podmiejskie takiej grupy osiedli zaczynają się coraz bardziej zbliżać do siebie. Cały obszar kraju, zajęty tego rodzaju grupą osiedli, tworzy zespół o swoistych warunkach egzystencji gospodarczej i podporządkowuje sobie rozległe tereny wpływów; tworzy się tak zwany «region» urbanistyczny. Sytuacja geograficzna miasta wieku XIX i XX, jak to już wyżej zaznaczyłem, bywa dwojakiego rodzaju. [podobne: garaże blaszane, Grzejniki retro, Zbiorniki betonowe ]