Posts Tagged ‘producent basenów’

Wpływ warunków gospodarczych i komunikacyjnych na rozwój miasta

18 lutego 2018

Albo mamy do czynienia z miastem powstałym w epokach dawniejszych, gdzie położenie geograficzne skrystalizowało się pod wpływem dawniej działających czynników urbanistycznych; albo też widzimy przed sobą miasto powstałe w omawianej epoce pod wpływem czynników działających współcześnie. W przypadku drugim zwykle wystepują trzy czynniki: warunki gospodarcze, warunki komunikacyjne i… przypadek. Przypadek nieraz zdziałał, że z niewielkiej wioski lub małego miasteczka wyrastał względnie szybko znaczny twór urbanistyczny, a różne późniejsze wpływy i czynniki dodawały mu sił żywotnych, których może brakło w chwili pierwotnego krystalizowania się położenia geograficznego. Jako przykład takich tworów może służyć Lódź — potężny organizm urbanistyczny, o wielkim znaczeniu gospodarczym nie tylko w Polsce, ale nawet na rynku międzynarodowym. Na ogół możemy dziś spostrzec, że sytuacja geograficzna miast formalnie oczywiście nie ulegająca zmianom, zaczyna nabierać coraz to innego znaczenia z chwilą rozwinięcia się pewnych środków komunikacyjnych, charakterystycznych dla wieku XIX. Regulacja rzek i kanałów, rozwój żeglugi śródlądowej, wielki rozwój morskiej i oceanicznej żeglugi parowej oraz rozwój sieci kolejowych wywołują radykalne zmiany roli, jaką odgrywało położenie geograficzne dla miasta w czasach dawnych. Miasta zbliżają się niepomiernie do siebie, zbliżają się cale wielkie obszary, kraje i państwa, wreszcie zbliżają się wszelkie części Świata, Pokonywanie przestrzeni, dzielącej poszczególne punkty na kontynentach świata odbywa się w początku wieku XX z szybkością dziesięciokrotnie większą, niż się to działo na przełomie wieku XVIII i XIX. Wzrasta dziesięciokrotnie nie tylko szybkość komunikacji osobowej i towarowej, ale w równym stopniu jej taniość i bezpieczeństwo. Wzrasta tysiąckrotnie szybkość porozumiewania sie za pomocą środków nieznanych dawniej, a więc telegrafu, telefonu i radia. [więcej w: remonty, projekty wnętrz, tworzywa sztuczne ]

Szybkość wzrostu urbanistycznego miast polskich

17 lutego 2018

Cyfry dotyczące polskich miast przekraczają znacznie szybkość wzrostu miast europejskich i amerykańskich. Niektóre z nich, będące drobnymi osiedlami jeszcze w r. 1929, po kilku latach wykazywały już 22.000, 42.000, 200.000 i nawet 240.000 mieszkańców. Przykładem nader charakterystycznym, a jednocześnie bardzo pouczającym jest powstanie Łodzi, jednego z większych miast europejskich o charakterze przemysłowym. Jaskrawość tego przykładu polega na wyłącznym działaniu czynnika gospodarczego, bez żadnego prawie współudziału innych czynników urbanistycznych. Bujny, niczym nie hamowany rozwój tego olbrzymiego ośrodka produkcji włókienniczej odzwierciedla z całą jasnością i wszechstronnością konsekwencje zupełnie nie skoordynowanej i niczym świadomie nie kierowanej budowy złożonego i rozległego organizmu miejskiego. Analiza zasadniczych rysów rozwoju Lodzi pozwala bezpośrednio wysnuwać wnioski pozytywne i ustalać wskazówki do budowy miasta nowoczesnego. Proste zestawienie spostrzeżeń tu poczynionych prowadzi do pewnej syntezy i ustalenia zasad teoretycznych. Nadanie w r. 1433 prawa miejskiego przez Władysława Jagiełłę jest pierwszym ważniejszym faktem w historii Lodzi. Jest to w tych czasach małe osiedle o charakterze czysto rolniczym, otoczonym wielkimi puszczami. Stanowi ono aż do czasu rozbiorów własność biskupów kujawskich. Jeszcze na przełomie wieku XVIII i XIX liczy zaledwie paręset mieszkańców. Po rozbiorach, za rządów pruskich, powstaje pierwszy bardzo słaby zarodek rozwoju Lodzi jako miasta przemysłowego. Osiedla się niewielka grupa kolonistów niemieckich uprawiających tkactwo. Fakt ten nie ma dla dalszych losów małego osiedla, a jego egzystencja w czasach rządów pruskich i w okresie Księstwa Warszawskiego niczym się nie odznacza. Właściwy rozwój miasta rozpoczyna się za czasów Królestwa Kongresowego. Już począwszy od pierwszych lat swego istnienia rząd Królestwa rozwija żywą działalność w celu uprzemysłowienia kraju i wyznacza szereg miejscowości na ośrodki przemysłowe, między innymi i małą, zaledwie kilkaset mieszkańców liczącą Łódź. W r. 1821 przystąpiono do opracowania planu zabudowania. W tym czasie rząd sprowadza tu kilka grup rzemieślników, którzy dają początek dalszemu, znacznie już szybszemu, rozwojowi gospodarczemu i tworzą dobrze prosperujące zaczątki przemysłu sukienniczego i bawełnianego. [hasła pokrewne: osuszanie budynków, aranżacje wnętrz, posadzki przemysłowe ]